AFKLARING

Borgerens afklarings- og udviklingsforløb

Indskrivning:

Borgerne visiteres af Jobcenteret, efter helt konkret aftale på baggrund af et indskrivningsskema, til;

  • Introduktionspakke
  • Uddannelsespakke
  • Jobpakke
  • Særlig tilbudspakke med mulighed for tilvalg af arbejdsprøvning
  • Mentorpakke

Borgerne indtræder direkte i fællesskabet i arbejdsteam i et individuelt tilpasset timetal på op til 30 timer ugentlig. Endvidere indgår borgerne i aktiviteter som motion, mindfulness, teambuilding og i køkkenet i temaet ’fra Jord til Bord’ med bl.a. ansvar for dagligt indkøb, madlavning og rengøring. Målet er at udvikle borgernes egne kompetencer til at blive navigatør i eget liv. Støtten hertil kan eksempelvis ske ved ikke at skaffe borgeren et NEM-id, men ved at sidde ved siden af og lade borgeren selv anskaffe sig et NEM-id, og eksempelvis ved ikke at tage kontakt til myndighederne, men guide borgeren til selv at håndtere samtalen med myndighedspersonen.

Tvendehus arbejder efter miljøterapeutiske principper (beskyttelse, støtte, struktur, engagement, anerkendelse), hvorved borgerens kompetencer udvikles i den dialog der opstår i dagligdagen med personalet og kollegaer (de andre borgere).

Forløbet kan almindeligvis inddeles i følgende faser:

Fase 1 er opstarten, hvor de første 2-3 måneder ofte er nødvendige for, at borgeren falder til, indgår i en psykologisk kontrakt med Tvendehus og bliver tryg nok til, at indgå i et samarbejde. Klarlægning af barrierer i forhold til uddannelses- og arbejdsmarked foretages sammen med borgerne.

I slutningen af denne fase sker en fælles evaluering af Borger, Jobcenter og Tvendehus. Her aftales mere præcise mål for forløbet, hvilket kan være at fokusere på, om der skal foretages en FVU-test, afprøvning af forskellige arbejdsområder, misbrugsbehandling, stabilt fremmøde, udvidet timetal – endvidere overvejes i perioden mere uddannelses- eller arbejdsrettede aktiviteter, så som snusepraktikker, inspirationskurser o. lign.

I Fase 2 har borgeren vænnet sig til at være på Tvendehus og indgår naturligt i dagligdagen, sideløbende med evt. opstart på misbrugs-, fysisk-, eller psykisk behandling, hvorefter der er overskud til at overveje og planlægge næste skridt mod uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

I 3. Fase, når borgeren er klar til næste skridt, etableres kortvarige, interne evt. eksterne snusepraktikker. Kortere opkvalificerende kurser vil finde sted på Skovskolen i Nødebo, Teknisk Skole (AMU) og Hotel- og Restaurantskolen. Kurserne tilrettelægges efter borgernes kompetencer og beskæftigelsesmål. Kurserne kan f.eks. inkludere: motorsav, førstehjælp, hygiejnebevis, bygning af bålhuse, borde, bænke og shelters, jagt- og vildtforvaltning, pleje af vandløb, produktion af juletræer og pyntegrønt, beskæring, etc.  samt andre relevante kurser. I slutningen af denne fase sigtes på, at egentlige uddannelses- arbejdsmarkedsrettede planer etableres.

Den 4. fase består i udmøntning af planerne, f.eks. i form af individuelt tilrettelagte praktikker, hjælp til ansøgning om optagelse på uddannelse, etablering af eksterne praktik med henblik på egu eller ansættelse med løntilskud. 

5. fase er udslusningsfasen, hvor borgeren starter i uddannelse eller arbejde og, i en almindeligvis 3 måneders periode, følges af Tvendehus i et Mentorforløb.

Comments are closed