TVENDEHUS

Lidt om Tvendehus og vores arbejde

I samarbejde med Jobcentrene arbejder projekt Tvendehus på, at støtte menneske til at håndtere store udfordringer i deres liv, som stof- og alkoholmisbrug, psykiske lidelser, som bl.a angst, PTSD, personlighedsforstyrrelser, ADHD, ADD, samt sociale handicaps (ASF).

Tvendehus støtter borgerne til at afklare deres uddannelses- erhvervsperspektiv samt deres arbejdsevne bl.a. ved beskæftigelse i skovbrug og gartneri, naturpleje, bygnings- og malerarbejde, lettere mekanisk arbejde, værktøjshåndtering samt køkken og hygiejne.

Arbejdsopgaverne kan kombineres eller fungere som konkrete praktikforløb indenfor et enkelte område, inden en uddannelsesopstart eller virksomhedspraktik / løntilskudsjob.

Tvendehus metode og værdigrundlag

  • Borgeren er den vigtigste samarbejdspartner i forløbet
  • Udgangspunktet for forløbet er borgerens sociale og faglige kompetencer og ønsker 
  • Direkte kontakt med naturen leder til øget mental sundhed og psykologisk udvikling

I arbejdet baserer Projekt Tvendehus sig på systemisk tænkning, miljøterapeutiske principper og anvendelse af empowerment teknikker.

Med naturen som løftestang – Arbejdsliv i naturen

Baggrund:

Flere års erfaringer og undersøgelser peger på, at naturen udgør en særlig ressource, som kan tilbyde trivselsmæssige, sundhedsmæssige og læringsmæssige gevinster for udsatte grupper. Samtidig opleves i jobcenter-regi udsatte borgere, som har vanskeligt ved at fungere på "almindelige" arbejdspladser, og som specifikt ytrer behov for at være udendørs med højt til himlen, hvis de skal se sig selv på arbejdsmarkedet.

Tvendehus, der oprettet af Finn Hemmingsen i 2010, er et afklarings- optrænings- og beskæftigelsesprojekt med mulighed for individuel mentor ordning, der netop tager afsæt i de gode betingelser naturen giver for menneskelig udvikling

Tvendehus stadig i udvikling:

For at imødekomme så mange som muligt af borgernes og Jobcentrenes ønsker arbejder Tvendehus konstant på at finpudse sine metoder og udvikle sine tilbud. Nyt i 2016 er således:

  • Aktiveringsprojekt i Store Dyrehave i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Hillerød kommune
  • Etablering af samarbejde vedr. praktik, egu, løntilskud med et Havecenter og en Rideskole

Mål:

  • At bruge naturen som løftestang så sociale relationer og fællesskab styrkes, eller ved at der skabes inklusion for udsatte eller sårbare grupper,
  • At bruge naturen, som lindring for angst og psykisk smerte,
  • At genoprette og vedligeholde naturen,
  • At servicere interessenter og brugere af naturen, bl.a. i form af undervisning, vedligeholdelse af naturområder og etablering af fritidsaktiviteter i naturen,
  • At inspirere flere udsatte eller sårbare grupper til at bedre muligheder for natur- og friluftsoplevelser og til at få et aktivt friluftsliv på linje med det andre grupper i samfundet har.

Comments are closed